مرجی پلو با ماهی شور یکی از غذاهای سنتی استان...ادامه»