چکدرمه معروف ترین غذای هموطنان ترکمن ساکن استان...ادامه»