کدو پلو ( به گویش محلی کهی پلا یا کئی پلا) یکی از پلوهای...ادامه»