کوفته سبزی مخصوص استان فارس + طرز تهیه
کوفته سبزی یکی از انواع کوفته های ایرانی است که از شهر...ادامه»
آش سبزی استان فارس+ طرز تهیه
آش سبزی یکی از انواع آش های محلی ایرانی است که در استان...ادامه»
دمپخت عدس شیراز + طرز تهیه
دمپخت عدس یکی از پلوهای محلی استان فارس به خوصوص شهر...ادامه»
دمپخت شیرازی + طرز تهیه
دمپخت شيرازی از پلوهای سنتی استان فارس به خصوص شهر...ادامه»