قنات قصبه گناباد
قنات قصبه گناباد  (کاریز گناباد) یا  همان کاریز...ادامه»