مدرسه اکبریه تبریز
  مدرسه اکبریه تبریز، عمارت دو طبقه ی مفصلی داشت كه...ادامه»