مدرسه طالبیه تبریز
  مدرسه طالبیه در بازار و در كنار مسجد جامع تبریز...ادامه»