اسامی روستاهای شهرستان مراغه اسامی روستاهای مراغه...ادامه»
گنبد غفاریه مراغه
گنبد غفاریه در قسمت شمال غربی مراغه در کنار رودخانه...ادامه»