مسجد جامع کبیر یزد
در استان یزد به علت سابقه باستانی و فرهنگ متداوم و...ادامه»