مسجد استاد و شاگرد تبریز
مسجد استاد و شاگرد در خیابان فردوسی سابق در محله قديمي...ادامه»