مسجد مجتهد (۶۳ ستون) تبریز
در جانب‌ غربي‌ بازار مسجد جامع‌ روبروي‌ بازار...ادامه»