مناره چهل دختر در اصفهان
یکی از آثار چالب دوره سلجوقی در اصفهان، مناره چهل دختر...ادامه»