معرفی میدان ساعت ساری
در میانه میدان ساعت ساری که اکنون به میدان هفت تیر...ادامه»