مینیاتور و مینا سازی از صنایع دستی استان اصفهان
مینا سازی در سال های اخیر، با افزایش گردشگران، توسعه و...ادامه»