نقش رستم مجموعه ای باستانی است که که در منتهی الیه...ادامه»