هفت چنار کمر بسته و مقبره ابوالمعجن سرکان
هفت چنار کمر بسته و مقبره ابوالمعجن ثقفی در شمال شهر...ادامه»