ورنی بافی ، دست بافت سنتی آذربایجان شرقی
ورنی بافی (با فتح واو و سكون ر) نوعی دست بافت زیبا و...ادامه»