پل تاریخی حاج سید محمد زنجان
پل حاج سید محمد در جنوب شرقی زنجان و بر روی رودخانه...ادامه»