هرم هیجان چیتگر در مجموعه تفریحی هرم هیجان (سوپرنوا)...ادامه»