چشمه آبگرم ابدال زنجان
چشمه های استان زنجان پس از زلزله سال 1369 و ایجاد دگرگونى...ادامه»