چنگالی از غذاهای محلی مشهد
برای پخت چنگالی مشهد، روغن را داغ می کنند، در آن نان...ادامه»