کاخ آپادانا واقع در شمال فارس شهر شیراز قرار دارد کاخ...ادامه»