ییلاق لپاسر که در نزدیکی شهر رامسر واقع در استان...ادامه»