روستاهای شهرستان زنجان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان زنجان

اسامی روستاهای زنجان استان زنجان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (زنجان)
 • علی‌آباد شرقی
 • علی‌آباد معینی

ا

 • اوچ بلاغ (زنجان)
 • اوراچی
 • اوزج
 • ابدال
 • ابراهیم‌آباد (زنجان)
 • احمدآباد (زنجان)
 • اربط (زنجان)
 • اردین (زنجان)
 • اژدهاتو
 • اسفجین
 • اسفناج (زنجان)
 • اسکند
 • اسلام‌آباد (زنجان)
 • آق‌بلاغ حومه
 • اقجه قلعه
 • اقچه پیره
 • الوارلو
 • المالو (زنجان)
 • امام (زنجان)
 • ام‌آباد (زنجان)
 • امین‌آباد (زنجان)
 • انجمن سفلی
 • انجمن علیا
 • اندآباد سفلی
 • اندآباد علیا
 • ایده‌لو (زنجان)
 • ایلجاق
 • ایلن

و

 • والارود
 • ورمزیار سفلی
 • ورمزیار علیا
 • ولیاران
 • وننق

آ

 • آزاد سفلی
 • آزاد علیا
 • آق‌کند (زنجان)

ب

 • بادامستان (زنجان)
 • باروت آغاجی (زنجان)
 • باغ (زنجان)
 • باغلوجه آقا
 • باغلوجه بیات
 • باغلوجه سردار
 • بایندر (زنجان)
 • بوغداکندی
 • بولاماجی (زنجان)
 • بزوشا
 • بلوغ (زنجان)
 • بهرام‌بیک
 • بیات‌لر
 • بیرونده

پ

 • پاپائی
 • پالتلو (زنجان)
 • پایین‌کوه (زنجان)
 • پنبه جوق

ت

 • تازه‌کند (زنجان)
 • تازه‌کند ضیاآباد
 • تقی کندی (زنجان)
 • تکمه‌داش (زنجان)
 • تلخ‌آب (زنجان)
 • تهم (زنجان)

ج

 • جارچی
 • جوره کندی
 • جزیمق
 • جشن‌سرا
 • جلیل‌آباد (زنجان)
 • جنت اولنگ

چ

 • چاور
 • چال
 • چایرلو
 • چوروک سفلی
 • چوروک علیا
 • چوره ناب
 • چومالو
 • چپ‌چپ
 • چپر (زنجان)
 • چر لانقوش
 • چلگان
 • چهره‌آباد
 • چیر (زنجان)

ح

 • حاج آرش
 • حاج سیران
 • حاجی احمد
 • حاجی بچه
 • حاجی کندی (زنجان)
 • حبش (زنجان)
 • حسن ابدالی
 • حسن‌آباد (زنجان)
 • حسین‌آباد (زنجان)
 • حصار (زنجان)
 • حماملو بالا
 • حماملو پایین
 • حمزه‌لو

خ

 • خاتون کندی
 • خشکه‌رود (زنجان)

د

 • داش کسن (زنجان)
 • داش‌بلاغ (زنجان)
 • داش‌تپه (زنجان)
 • دانشگاه زنجان
 • دو اسب
 • دوران (زنجان)
 • دوسران
 • دولاناب
 • دولک
 • دره لیک
 • دگاهی
 • دگرمان درسی
 • دلکی
 • ده شیر سفلی
 • ده شیر علیا
 • ده‌جلال
 • دیزج بالا
 • دیزج‌آباد

ذ

 • ذاکر (زنجان)

ر

 • رازبین
 • رامین (زنجان)
 • رجعین
 • رشت‌آباد (زنجان)
 • رضاآباد (زنجان)
 • ریحان (زنجان)

ز

 • زرنان (زنجان)
 • زریک
 • زنگل‌آباد
 • زنگی کوه
 • زنگین

س

 • ساری‌کند داداش بیک
 • ساری‌کند علیا
 • ساری‌کند کابلی
 • ساری‌کند محمدرضا
 • سالارآباد (زنجان)
 • سورمعلی
 • سولی چای
 • سر چم علیا
 • سر دهات شیخ
 • سرچم سفلی
 • سردهات بیات جعفر
 • سعیدکندی (زنجان)
 • سقل طولی
 • سلطان‌آباد (زنجان)
 • سلمانلو
 • سلیمان بلاغی
 • سنگبین
 • سهرین
 • سهله
 • سهند علیا
 • سیف‌آباد (زنجان)

ش

 • شکورچی
 • شیخ جابر
 • شیلاندر

ص

 • صوفی‌لر

ط

 • طاهرآباد (زنجان)
 • طرازوج

ع

 • عربچه
 • عزیزلو (زنجان)
 • ف

  • فیله خاصه

  ق

  • قارلوق (زنجان)
  • قاشقاتپه
  • قاضی‌آباد (زنجان)
  • قالیچه بلاغ
  • قاهران
  • قوزلو (زنجان)
  • قوزلجا
  • قبله بلاغی (زنجان)
  • قره اوغلانلو
  • قره‌آغاج (زنجان)
  • قره آقاجلو
  • قره‌بولاغ
  • قره‌چریان
  • قره حصارلو
  • قره‌کول
  • قره گوزلو (زنجان)
  • قره‌آغاج سفلی
  • قره‌آغاج علیا (زنجان)
  • قره‌تپه (زنجان)
  • قزلاربلاغی
  • قزل‌تپه بیات
  • قزل‌تپه علی‌قلی
  • قزلجه سفلی (زنجان)
  • قزلجه علیا
  • قشلاق (زنجان)
  • قلایچی (زنجان)
  • قلتوق
  • قلعه (زنجان)
  • قلی کندی (زنجان)
  • قندرقالو
  • قیاس‌آباد (زنجان)
  • قیطور
  • قیطول (زنجان)
  • قینرجه (زنجان)

  ک

  • کاوند
  • کوشکن
  • کبریک
  • کج‌کلاه (زنجان)
  • کردقشلاق
  • کردکندی (زنجان)
  • کرده ناب
  • کزبر
  • کلتکه
  • کلکش (زنجان)
  • کلهین
  • کناوند
  • کنگرلو (زنجان)
  • کهن‌آب (زنجان)

  گ

  • گوالان
  • گوالی
  • گوجه قیا
  • گوگ تپه (زنجان)
  • گوگجه قیا
  • گوگلر
  • گل بداغ
  • گل بلاغی
  • گل‌تپه (زنجان)
  • گلجه (زنجان)
  • گلجیک
  • گلچین (زنجان)
  • گلستانه (زنجان)
  • گله‌رود
  • گلیجه (زنجان)
  • گلیجه سفلی
  • گلیجه علیا
  • گمان (زنجان)
  • گمش‌آباد

  ل

  • لار (زنجان)
  • لولک‌آباد
  • لگاهی
  • لهرگین

  م

  • مجینه
  • محسن‌آباد (زنجان)
  • محمودآباد (زنجان)
  • مروارید (زنجان)
  • مرصع
  • مشکین (زنجان)
  • مشمپا
  • ملالر (زنجان)
  • ملک باغی (زنجان)
  • مهتر (زنجان)
  • مهرآباد (زنجان)
  • میاندره (زنجان)
  • میرجان
  • مینان (زنجان)

  ن

  • نوروزآباد (زنجان)
  • نجی (زنجان)
  • نصیرآباد (زنجان)
  • نظام‌آباد (زنجان)
  • نقطه بندی
  • نیک‌پی (زنجان)
  • نیماور

  ه

  • همایون (زنجان)

  ی

  • یحیی‌آباد (زنجان)
  • ینگیجه (زنجان)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران