اقوام و زبان استان زنجان
ساکنین استان زنجان را اقوامی از آریایی ها، گرجی ها...ادامه»