شهرستان خدابنده
مسجد جامع قیدار خدابنده
مسجد جامع قیدار خدابنده در ضلع شرقي بقعه قيدار نبي...ادامه»
مسجد جامع سجاس خدابنده
مسجد جامع سجاس یکی از آثار برجسته استان زنجان است...ادامه»